Shëno termin për kërkim:
Baza e të dhënave të terminologjisë përmban 18580 njësi.
Përditësuar: 21. 12. 2012

E drejta e autorit (©) 2011 Ministria e Integrimit. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Riprodhimi ose shpërndarja e paautorizuar e ALterm apo çdo pjesë të tij është e ndaluar.