Si përdoret programi Termalog

Mund të shënoni një fjalë, disa fjalë të ndryshme, ose pjesë teksti në fushën e kërkimit të Termalog. Teksti mund të jetë në shqip ose anglisht. Mund të transferohet një dokument i plotë (file) në dritaren e Termalog duke përdorur komandën "kopjo dhe ngjit (copy and paste)" – p.sh. në Microsoft Word: në fillim zgjidhni të gjithë dokumentin (Ctrl A), pastaj kopjo tekstin e zgjedhur (Ctrl C), kaloni tek faqja e programit, kliko fushën e kërkimit të Termalog dhe ngjit tekstin (Ctrl V).

Kur zgjedh gjuhën dhe shtyp butonin Process, programi do të analizojë tekstin dhe theksojë ato pjesë teksti (terma) që gjendennë bazën e të dhënave të terminologjisë ALterm. Këto terma do të shndërrohen në lidhje hyperlink dhe, duke klikuar mbi të, mund të merren të dhëna të hollësishme për termin.

Programi duhet të përpunojë një vëllim shumë të madh të dhënash, ndaj është një punë që shpenzon kohë.

Në vend që të analozohet një tekst i tërë, gjatë perkthimit mund të analizohet fjali për fjali duke përdorur programin Intelli Web Search. Duhet të përcaktoni një rrugë të shkurtër si dhe rreshtin e fillimit ("Start"):
http://alterm.mie.gov.al/t/t2.php?besedilo=

Komentet për programin mund t'i dërgohen autorit të tij